Poplachové systémy – PZTS

Poplachové systémy dříve zabezpečovací systémy (EZS) jsou souborem elektronických prvků, které dohromady tvoří systém k rychlé a spolehlivé detekci ohrožení osob a majetku a k následnému předání informace a případnému spuštění návazných zařízení.

Ohrožení nemusí být chápáno jen jako vloupání či přepadení. Lze také detekovat únik plynu nebo vody či případný požár. Hlídat stavy různých zařízení jako je např. kotel nebo dodávka el. energie. Dále lze poplachový systém použít ke kontrolování a povolování průchodů a k ovládání zařízení (světla, klimatizace, aj.).

Celý zabezpečovací systém se skládá z několika vzájemně propojených prvků. A to buď drátovou nebo bezdrátovou technologií. Dnes je samozřejmostí signalizace a ovládání přes mobilní telefon či jiné datové zařízení.

Drátové systémy

Systém se skládá z klávesnice, zdroje, záložního zdroje a z hlavní ústředny, ke které je buď přímo, nebo přes moduly sběrnice připojeno různé množství a typy detektorů. Všechny jsou napojeny kabelem. Jednotlivé ústředny se liší množstvím připojitelných periferií a naprogramovatelných funkcí. 

Drátová technologie nabízí možnost využití širokého množství detektorů a různých periferií, a to i od různých výrobců. Díky tomu lze téměř vždy najít vhodný detektor pro danou aplikaci či prostor. Nejčastěji používané detektory jsou prostorové, magnetické, tříštění skla, tísňové a požární

Bezdrátové systémy

Bezdrátový systém se skládá z klávesnice, zdroje, záložního zdroje a z hlavní ústředny, ke které je bezdrátově připojeno různé množství a typy detektorů.

Jednotlivé ústředny se liší množstvím připojitelných periferií a naprogramovatelných funkcí. Bezdrátová technologie nabízí vysokou variabilitu v umístění a montáži detektorů. Nejčastěji používané detektory jsou prostorové, magnetické, tříštění skla, tísňové a požární. Systém lze stavět i jako hybrid, tzn. z části drátový i bezdrátový.

Elektrická požární signalizace – EPS

Elektrická požární signalizace slouží k rychlé a spolehlivé detekci ohrožení osob a majetku požárem a jeho účinky. Dále ke spuštění zařízení pomocných k evakuaci osob a omezení požáru. K detekci slouží velká škála hlásicích prvků, které jsou voleny podle provozu a prostředí.

Na systémy požární signalizace jsou kladeny vysoké nároky, protože spadá do požárně bezpečnostních zařízení, jejichž provoz je stanoven vyhláškou zákona.

Autonomní detekce požáru

U nově stavěných domů je povinností instalace požárních čidel.

Může se jednat o samostatné hlásiče na baterku, nebo hlásiče připojené k poplachovému systému. Vyvoláním poplachu při detekci kouře či tepla ochrání obyvatele a zabezpečí včasnou evakuaci. 

Elektrická požární signalizace

Systém elektrické požární signalizace je komplex navzájem propojených zařízení: ústředny, hlásičů, vstupních a výstupních prvků. Různými způsoby detekuje vznikající požár v jeho samotném počátku, případně signály k němu vedoucí.

Na základě podnětů o nárůstu tepla, kouře či zvýšené koncentraci plynů je vyhlášen poplach s rychlou evakuací osob a spuštěním návazných zařízení, které eliminují následky požáru a chrání osoby pro snadné opuštění objektu. Nejmodernější systémy umožňují tu nejkvalitnější detekci a to i v náročných prostorech.

K velkým systémům se pro lepší orientaci připojují grafické nadstavby s mapovými podklady. Elektronické požární signalizace se mohou přímo připojit na hasičský záchranný sbor, čímž je zaručený okamžitý zásah HZS. 

Identifikační systémy

Identifikační systémy jsou moderním nástrojem ke zpracování a využití dat získaných na základě identifikace uživatele. Ta může být provedena mnoha způsoby.

Standardně za pomoci řady kontaktních respektive bezkontaktních médií
jako jsou různé čipy nebo karty. Stále častěji je také využívaná identifikace pomoci biometrických údajů otisku prstů, krevního řečiště či skenu obličeje.

Přístupový systém

Základním identifikačním systémem je přístupový systém, jinak také nazývaný elektronická kontrola vstupu (EKV).

Na základě softwarem nastavených oprávnění může uživatel vstupovat do různých částí objektu, používat parkoviště, výtah apod. Průchod malým počtem dveří lze řešit i autonomními kódovými zámky.

Docházkový systém

Docházkový systém je nepostradatelným pomocníkem pro firmu jakékoliv velikosti.

Systém slouží k evidenci docházky a sledování pracovních směn. Docházkové terminály nabízí řadu uživatelských funkcí nastavitelných podle potřeby. Při spojením s flexibilitou editačního softwaru má uživatel k dispozici nástroj šitý na míru. Vše je možno propojit se mzdovým softwarem.

Obchůzkový systém

Obchůzkový systém slouží především pro kontrolu strážní služby či obsluhy různých zařízení.

V areálu nebo objektu jsou rozmístěny identifikační čipy, které musí být v určitém čase a pořadí načteny do přenosného snímače. Ten se jednou za čas připojí k PC a software vyhodnotí, zda byla prohlídka areálu provedena v pořádku.